VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Triển khai công văn hướng dẫn một số nội dung trong việc tiếp xúc, cung cấp thông tin báo chí

Xem nội dung chi tiết tại đây