Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm

Xem nội ding chi tiết tại đây