Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Kế hoạch đảm bảo ANTT và phòng, chống cháy nổ năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây