Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Kế hoạch thực hiện khâu đột phá "Nâng cao điểm số trong công tác xây dựng và phát triển chính quyền số " của Sở Y tế năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây