Thanh tra Thanh tra
báo cáo công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 11/2016

Xem nội dung chi tiết tại đây