Thanh tra Thanh tra
Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt VPHC năm 2014

Xem nội dung tại đây.