Đầu tư công Đầu tư công
Quyết định vv ban hành Quy trình báo cáo thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu và điều tiết số lượng thuốc trúng thầu thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương

Xem nội dung chi tiết tại đây