Đầu tư công Đầu tư công
V/v tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19

Xem nội dung chi tiết tại đây