Đầu tư công Đầu tư công
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm găng các loại tập trung cấp địa phương năm 2021 - 2022”

Xem nội dung chi tiết tại đây