Đầu tư công Đầu tư công
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Xét nghiệm phân tích mẫu nước thuộc Chương trình vệ sinh môi trường y tế năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây