Danh mục hướng dẫn Danh mục hướng dẫn
Hệ thống chỉ tiêu thống kê Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Danh mục chỉ tiêu thống kê y tế cơ bản áp dụng cho tuyến tỉnh, huyện và xã

Xem nội dung Thông tư 32/2014/TT-BYT tại đây.

Xem nội dung Danh mục chỉ tiêu thống kê y tế tại đây.