Danh mục hướng dẫn Danh mục hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

Biểu mẫu báo cáo khảo sát hạ tầng CNTT

Tải biểu mẫu báo cáo phụ lục 2 tại đây.