Danh mục hướng dẫn Danh mục hướng dẫn
Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu
Biểu mẫu báo cáo khảo sát hạ tầng CNTT

Tải biểu mẫu báo cáo phụ lục 2 tại đây.