ISO 9001:2008 ISO 9001:2008

Tài liệu bắt buộc Tài liệu bắt buộc
3. Sơ đồ tổ chức và TNQH của Sở Y tế

Nội dung Sơ đồ tổ chức và TNQH của Sở Y tế.