ISO 9001:2008 ISO 9001:2008

Tài liệu chung Tài liệu chung
5. Quy trình mua sắm tài sản, vật tư

Nội dung quy trình mua sắm tài sản, vật tư

Các phụ lục, tài liệu kèm theo:

- Phiếu đề xuất mua sắm

- Sổ theo dõi các vi phạm mua bán hàng hóa