Sở Y tế Sở Y tế

Năm 2014 Năm 2014

Quyết định số 52/QĐ-SYT về việc công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" năm 2014

Xem nội dung Quyết định số 52/QĐ-SYT tại đây.