Sở Y tế Sở Y tế

Năm 2009 Năm 2009

Quyết định 718/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009

Xem nội dung Quyết định 718/QĐ-UBND tại đây.