Dự Thảo Online Dự Thảo Online
Dự thảo
Dự thảo Nghị quyết “Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (quy trình 2)
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 24/10/2023
Số lượt xem: 95
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số:          /2023/NQ-HĐND

   Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày    tháng    năm 2023

 

DỰ THẢO

 

NGHỊ QUYẾT

Ban hành Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần

điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ SÁU

 

Căn cứ Luật Tổ chức cnh quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 06 năm 2010;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Xét Tờ trình số…./TTr-UBND ngày…tháng…năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về dự thảo Nghị quyết ban hành Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số…/BC-VHXH ngày…tháng…năm 2023 của Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Bệnh nhân tâm thần thuộc hộ nghèo, cận nghèo thường trú trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Bệnh nhân tâm thần thuộc đối tượng không có người thân chăm sóc, bị bỏ rơi trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Công an đưa vào bệnh viện để điều trị nội trú.

3. Bệnh nhân tâm thần thuộc hộ gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn thường trú trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Gia đình có người mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo không đủ chi phí trang trải;

b) Gia đình có từ ba con trở lên đang trong độ tuổi đi học;

c) Gia đình có người bị khuyết tật nhưng chưa được hưởng trợ cấp xã hội;

d) Gia đình có người mất khả năng lao động là lao động chính.

Điều 3. Mức hỗ trợ

1. Đối với ngày thường: Hỗ trợ bằng 60.000 đồng /1 ngày /1 người.

2. Đối với ngày Lễ, Tết Dương lịch: Hỗ trợ bằng 180.000 đồng /1 ngày /1 người.

3. Đối với ngày Tết Nguyên đán: Hỗ trợ bằng 300.000 đồng /1 ngày /1 người.

Điều 4. Hồ sơ xét duyệt

1. Thành phần hồ sơ

a) Bệnh nhân tâm thần thuộc hộ nghèo, cận nghèo: Có thẻ bảo hiểm y tế hoặc có sổ hộ nghèo, cận nghèo.

b) Bệnh nhân tâm thần thuộc đối tượng không có người thân chăm sóc, bị bỏ rơi trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Công an đưa vào bệnh viện: Có Biên bản bàn giao của Công an.

c) Bệnh nhân tâm thần thuộc hộ gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn: Tờ khai (theo mẫu), xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã.

2. Quy trình thực hiện:

Bệnh nhân đến khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện Tâm thần được các bác sĩ chỉ định điều trị nội trú:

a) Bệnh nhân tâm thần thuộc hộ nghèo, cận nghèo; Bệnh nhân tâm thần thuộc đối tượng không có người thân chăm sóc, bị bỏ rơi trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Công an đưa vào bệnh viện: hồ sơ bệnh án.

b) Đối với Bệnh nhân tâm thần thuộc hộ gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn được xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã:

Gia đình (thân nhân)/người giám hộ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp xã;

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp xã chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã;

Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp xã trả hồ sơ trực tiếp gia đình (thân nhân)/người giám hộ.

Điều 5. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Thực hiện hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần được tính theo số ngày thực tế điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần.

2. Bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần được ngân sách nhà nước hỗ trợ bằng phương thức phân bổ kinh phí trực tiếp cho Bệnh viện Tâm Thần tỉnh để thực hiện mức hỗ trợ tiền ăn theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết này.

Điều 6. Kính phí thực hiện

1. Đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Dự toán kính phí

Hằng năm, căn cứ vào số lượt bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại bệnh viện của năm trước liền kề, Bệnh viện Tâm Thần xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ tiền ăn gửi Sở Y tế tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và giao kinh phí theo đúng quy định.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa …, Kỳ họp cuối năm 2023 thông qua ngày ... tháng ... năm 2023 và có hiệu lực kể từ  ngày 01 tháng 01 năm 2024./.

Nơi nhận:
- Như Điều 7;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);

- Bộ Y tế;

- Bộ Tài chính;

- TTr. Tỉnh ủy;

- TTr. HĐND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;

- TTr. HĐND huyện, thị xã, thành phố;

- TTr UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;

- Website HĐND tỉnh;

- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu;

-  Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, TH(3 ).

CHỦ TỊCH
 

  


Phạm Viết Thanh

 

 

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Nghị quyết “Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (quy trình 2)
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha