Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngày 05/9/2019

Quyết định phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Trần Trác Như Bình pk Medic Sài Gòn 2

Quyết định phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh - PK Đa khoa Đức Hạnh

nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh pk medic sài gòn nguyễn quang chung

Phê duyệt nhân sự nghỉ việc tại PKĐK Đông Tây

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Medic Sai Gòn 2

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh Hồ Sỹ Hồng PK Medic sài Gòn

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề PKĐK Bình An

phê duyệt ngưng hành nghề khám chữa bệnh Phạm thị thu hiền

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hoạt động tại PKĐK Bính An

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề ( Bs Nguyễn Cảnh Sơn)

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề của PKĐK Đức Hạnh

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hoạt động tại PKĐK Việt Tâm ( Bs Hiếu)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề của PCT YHCT Minh Phúc

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề Phòng Khám Đông y Thái Hòa đường

QĐ phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh pkđk Thiên Nam

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề KCB PKĐK Medic Sài Gòn 2 (QD 725/QĐ-SYT ngày 11/9/2019)

Phê duyệt nhân sự dừng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh -  PK Nha khoa Trần Tuấn (QD 197 ngày 3/4/2020)