Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Phê duyệt thời gian hành nghề, nhân sự thay đổi thời gian hành nghề khám chữa bệnh

Quyết định phê duyệt nhân sự thay đổi thời gian hành nghề khám chữa bệnh Lê Xuân Vĩnh

phê duyệt thay đổi thời gian hành nghề khám chữa bệnh pctyhct Quảng An Đường

thay đổi nhân sự hành nghề khám chữa bệnh pk đông tây bs Khoát

QĐ phê duyệt nhân sự thay đổi thời gian làm việc tại PKĐK Bình An

QĐ phê duyệt thay đổi giờ làm việc nhân sự cơ sở KCB (PKĐK Mỹ Xuân)

QĐ phê duyệt nhân sự, thay đổi giờ làm việc đối với cơ sở khám chữa bệnh (PKĐK Thiên Nam)

QĐ phê duyệt nhân sự thay đổi thời gian hành nghề KCB (PK Medic Sài Gòn 2) - QĐ 724

QĐ phê duyệt  thay đổi nhân sự đối với cơ sở KCBề KCB (PK Medic Sài Gòn 2) - QĐ 342 ngày 7/5/2019

QĐ phê duyệt đề nghị điều chỉnh thời gian hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Châu Đức (QĐ 352/QĐ-SYT ngày 29/4/2020)

QĐ phê duyệt điều chỉnh thời gian hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 384/QĐ-SYT ngày 4/5/2020)

QĐ phê duyệt điều chỉnh thời gian hành nghề khám chữa bệnh pkđk Đông Tây (QĐ 385/QĐ-SYT ngày 4/5/2020)

QĐ phê duyệt thay nhân sự hành nghề và thời gian hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh PKĐK Bình An (QĐ 487/QĐ-SYT ngày 16/6/2020)

QĐ phê duyệt điều chỉnh thời gian hành nghề khám chữa bệnh PKĐK Mỹ Xuân (QĐ 494/QĐ-SYT ngày 18/6/2020)

Điều chỉnh thời gian hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế xã Xà Bang (QĐ 1112)

Phê duyệt điều chỉnh thời gian hoạt động khám chữa bệnh pkđk Thiên Nam (QĐ 1153/QĐ-SYT ngày 31/12/2020)

Phê duyệt điều chỉnh thời gian hoạt động khám chữa bệnh bvrb (QĐ 1157/QĐ-SYT ngày 31/1/20/20)

Phê duyệt điều chỉnh thời gian hoạt động khám chữa bệnh của phòng khám bác sĩ gia đình Nguyễn Văn Châu (QĐ 93/QĐ-SYT)

Phê duyệt điều chỉnh thời gian hoạt động khám chữa bệnh của Trung tâm y tế huyện Long Điền (206/QĐ-SYT  ngày 22/3/2021)

[1088/QĐ-SYT - 12/11/2021] phê duyệt điều chỉnh thời gian làm việc của nhân sự tại cơ sở khám chữa bệnh Bệnh viện đa khoa Vạn Phước

[1214/QĐ-SYT - 20/12/2021] phê duyệt điều chỉnh thời gian hành nghề khám chữa bệnh tại pkđk Vạn Tâm Sài Gòn

[408/QĐ-SYT - 20/05/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian hoạt động khám chữa bệnh (Bs Trần Quốc Sơn)

[381/QĐ-SYT - 16/05/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian hoạt động khám chữa bệnh (Bs Hồ Sĩ Thông)

[349/QĐ-SYT - 05/05/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian hoạt động khám chữa bệnh của Phòng khám Bác sỹ gia đình Nguyễn Văn Châu (lần 2)

[350/QĐ-SYT - 05/05/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian hoạt động khám chữa bệnh (Bs Đỗ Đình Nguyên- PKCK RHM Nha khoa Việt Tâm)

[351/QĐ-SYT - 05/05/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian hoạt động khám chữa bệnh (Bs Nguyễn Hữu Phước- PKCK Nội Phú Mỹ)

[457/QĐ-SYT - 13/06/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian hoạt động khám chữa bệnh (Bs Nguyễn Văn Thuyết)

[462/QĐ-SYT - 13/06/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian hoạt động khám chữa bệnh (Bs Phạm Ngọc Mẫn)

[462/QĐ-SYT - 13/06/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian hoạt động khám chữa bệnh (Bs Phạm Ngọc Mẫn)

[784/QĐ-SYT - 28/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian hoạt động khám chữa bệnh (PKCK YHCT 51 - Ys Lê Thị Hương)

[786/QĐ-SYT - 28/09/2022] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian hoạt động khám chữa bệnh (Bs Nguyễn Văn Lộc- CK Nội)

[243/QĐ-SYT - 28/03/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh thời gian hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bs Đinh Trọng Toàn)

[308/QĐ-SYT - 10/04/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh thời gian hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Bs Nguyễn Văn Chí Tâm - PKCK Nhi-Nhi Đồng, XM)

[528/QĐ-SYT - 08/06/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh thời gian hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Bs Lê Minh Đạo-PKCK Nội-TPBR)

[564/QĐ-SYT - 16/06/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh thời gian hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PXN Y khoa 299)

[574/QĐ-SYT - 21/06/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh thời gian hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Bs Nguyễn Thị Thu Trang-PKCK Nhi)

[762/QĐ-SYT - 15/08/2023] QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh thời gian hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Bs Ngô Văn Nguyên)

[1015/QĐ-SYT - 24/10/2023] QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian hoạt động khám chữa bệnh (Bs Đỗ Đình Nguyên-RHM Nha khoa Việt Tâm) - PKĐK Tâm An

[1049/QĐ-SYT - 02/11/2023] QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh thời gian hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PKCK YHCT Đông Phục- Bs Lê Văn Định)

[1075/QĐ-SYT - 13/11/2023] QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh thời gian hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (DVYT VLTL-PHCN - KTV Nguyễn Quốc Việt)

[1124/QĐ-SYT - 28/11/2023] QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh thời gian hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (PCT Tân Thành Công - YS Nguyễn Thị Ly)