Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Phòng khám đa khoa Bình An

Quyết định phê duyệt nhân sự đối với cơ sở KCB (QĐ 80/QĐ-SYT ngày 11/2/2015)

Quyết định phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự đối với cơ sở KCB (QĐ 400/QĐ-SYT ngày 31/8/2015)

Quyết định điều chỉnh quy mô, phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở KCB (QĐ 477/QĐ-SYT ngày 31/8/2016)

Quyết định phê duyệt nhân sự đối với cơ sở KCB (QĐ 612/QĐ-SYT ngày 02/11/2017)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở KCB (QĐ 166/QĐ-SYT ngày 17/3/2017)

Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở KCB (QĐ 233/QĐ/SYT ngày 27/3/2018)

Quyết định điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở KCB (QĐ 739/QĐ-SYT ngày 7/12/2017)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở KCB (QĐ 1447/QĐ-SYT ngày 4/8/2017)

Quyết định phê duyệt thay đổi nhân sự đối với cơ sở KCB (QĐ 972/QĐ-SYT ngày 27/12/2017)

Quyết định phê duyệt thay đổi giờ làm việc đối với nhân sự cơ sở KCB (QĐ 729/QĐ-SYT ngày 21/9/2018)

Quyết định phê duyệt điều chỉnh nhân sự đối với cơ sở KCB (QĐ 547/QĐ-SYT ngày 30/7/2018)

Quyết định phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB (QĐ 606/QĐ-SYT ngày 10/8/2018)

Quyết định phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB (QĐ 46/QĐ-SYT ngày 15/1/2019)

Quyết định phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở KCB (QĐ 397/QĐ-SYT ngày 29/5/2019)

Quyết định phê duyệt thay đổi nhân sự đối với cơ sở KCB (QĐ 553/QĐ-SYT ngày 11/7/2019)

Quyết định phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB (QĐ 776/QĐ-SYT ngày 27/9/2019)

Quyết định phê duyệt thay đổi nhân sự đối với cơ sở KCB (QĐ 440/QĐ-SYT ngày 17/6/2019)

Quyết định phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề KCB (QĐ 214/QĐ-SYT ngày 14/4/2020)