Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Bệnh viện Bà Rịa

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 163/QĐ-SYT ngày 18/3/2020)