Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân

Trung tâm Y tế Vietsopetro

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 205/QĐ-SYT ngày 09/4/2020)


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết