Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn

Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 667/QĐ-SYT ngày 6/11/2017)

Phê duyệt thay đổi nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 419/QĐ-SYT ngày 18/6/2018)

Phê duyệt thay đổi nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 805/QĐ-SYT ngày 12/10/2018)

Phê duyệt thay đổi nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 805/QĐ-SYT ngày 13/12/2018)

Phê duyệt bổ sung nhân sự hành nghề khám chữa bệnh (QĐ 860/QĐ-SYT ngày 31/10/2019)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 44/QĐ-SYT ngày 15/1/2020)