Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 341/QĐ-SYT ngày 7/5/2019)

Phê duyệt thay đổi nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 342/QĐ-SYT ngày 7/5/2019)

Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 384/QĐ-SYT ngày 28/5/2019)

Phê duyệt thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 540/QĐ-SYT ngày 9/7/2019)

Phê duyệt nhân sự thay đổi thời gian hành nghề khám chữa bệnh (QĐ 724/QĐ-SYT ngày 11/9/2019)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh (QĐ 725/QĐ-SYT ngày 11/9/2019)

Phê duyệt nhân sự ngưng hành nghề khám chữa bệnh (QĐ 861/QĐ-SYT ngày 31/10/2019)