Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Trung tâm Y tế Đất Đỏ

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 215/QĐ-SYT ngày 14/4/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ - Trạm Y tế xã Láng Dài (QĐ 216/QĐ-SYT ngày 14/4/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ - Trạm Y tế xã Phước Long Thọ (QĐ 217/QĐ-SYT ngày 14/4/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ - Trạm Y tế xã Phước Hội (QĐ 218/QĐ-SYT ngày 14/4/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ - Trạm Y tế xã Long Tân (QĐ 219/QĐ-SYT ngày 14/4/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ - Trạm Y tế xã Long Mỹ (QĐ 236/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ - Trạm Y tế xã Lộc An (QĐ 237/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ - Trạm Y tế TT Đất Đỏ (QĐ 238/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ - Trạm Y tế TT Phước Hải (QĐ 239/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)