Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Phòng khám đa khoa Vạn Tâm Sài Gòn

Phê duyệt bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 299/QĐ-SYT ngày 8/5/2017)

Phê duyệt thay đổi nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 442/QĐ-SYT ngày 02/8/2017)

Phê duyệt thay đổi nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 391/QĐ-SYT ngày 6/6/2018)

Phê duyệt thay đổi nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 608/QĐ-SYT ngày 13/8/2018)

Phê duyệt thay đổi nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 286/QĐ-SYT ngày 10/4/2019)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 365/QĐ-SYT ngày 21/5/2019)