Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Bệnh viện đa khoa Vạn Phước

Phê duyệt nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 598/QĐ-SYT ngày 10/10/2017)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 359/QĐ-SYT ngày 18/5/2018)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 441/QĐ-SYT ngày 17/6/2019)

Phê duyệt thay đồi nhân sự hành nghề khám chữa bệnh (QĐ 145/QĐ-SYT ngày 6/3/2020)