Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Phòng khám đa khoa Việt Tâm

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 641/QĐ-SYT ngày 09/10/2013)

Phê duyệt thay đổi nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 357/QĐ-SYT ngày 09/6/2017)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 663/QĐ-SYT ngày 02/11//2017)

Phê duyệt thay đổi nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 804/QĐ-SYT ngày 12/10/2018)