Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Bệnh viện y học cổ truyền

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sớ khám chữa bệnh (QĐ 977/QĐ-SYT ngày 28/12/2018)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sớ khám chữa bệnh (QĐ 363/QĐQĐ-SYT ngày 21/5/2019)