Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Bệnh viện Mắt

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 161/QĐ-SYT ngày 16/3/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 318/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)