Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Bệnh viện Lê Lợi

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 148/QĐ-SYT ngày 9/3/2020)

Phê duyệt bổ sung nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 198/QĐ-SYT ngày 3/4/2020)