Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 234/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)