Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Bệnh viện Tâm thần

Phê duyệt nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh (QĐ 250/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)