Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
TTYT huyện Long Điền

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh TTYT Long Điền (QĐ 226/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm Y tế Long Điền  - Trung tâm Y huyện Long Điền (QĐ 222/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh phòng khám khu vực Long Hải - Trung tâm Y huyện Long Điền (QĐ 227/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm Y tế xã An Ngãi - Trung tâm Y huyện Long Điền (QĐ 228/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế xã An Nhứt - Trung tâm Y huyện Long Điền (QĐ 229/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế xã Tam Phước - Trung tâm Y huyện Long Điền (QĐ 230/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm Y tế Phước Hưng - Trung tâm Y huyện Long Điền (QĐ 231/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm Y tế xã Phước Tỉnh - Trung tâm Y huyện Long Điền (QĐ 232/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Trạm y tế Long Hải - Trung tâm Y huyện Long Điền (QĐ 233/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)