Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (QĐ 223/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)