Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân

Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh của Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất - Trạm xá (Quyết định 314/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết