Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Phòng y tế - Trực thuộc cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy

QĐ Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh của Phòng y tế - Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy (Quyết định 312/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)