Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Quyết định thu hồi Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh

Quyết định  thu hồi Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh pkđk Sài Gòn - Vũng Tàu (QĐ 408/QĐ-SYT ngày 22/5/20)

 Thu hồi Quyết định phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự đối với cơ sở khám chữa bệnh PK Đệ Nhất (QĐ 454/QĐ-SYT ngày 08/6/2020)

Thu hồi quyết định 909/QĐ-SYT ngày 26/10/2020 Trần Thị Thùy Trang