TCKT TCKT
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa –Vũng TàuCông bố công khai quyết toán thu - chi Sở Y tế

Công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác Quý I năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác Quý II năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác 06 tháng đầu năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác 6 tháng cuối năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác Quý III năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác Quý IV năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Về việc công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu

Công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác QII năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của ngành Y tế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu