TCKT TCKT
Kê khai giá dịch vụ y tế

83/SYT-NV - 10/01/2020] Văn bản phê duyệt đăng ký giá dịch vụ y tế tại bệnh viện Lê Lợi

[884/SYT-NV - 03/04/2020] phê duyệt giá dịch vụ y tế tại TTYT tp. Vũng Tàu

[2121/SYT-NV - 17/07/2020] kê khai giá dịch vụ y tế tại bệnh viện Lê Lợi

[2300/SYT-NV - 31/07/2020] Kê khai giá dịch vụ y tế tại TTYT huyện Long Điền

[2354/SYT-NV - 05/08/2020] kê khai giá dịch vụ y tế tại bệnh viện Lê lợi

[3828/SYT-NV - 03/11/2020] Kê khai giá dịch vụ y tế tại bệnh viện Lê Lợi

[515/SYT-NV - 29/01/2021] kê khai giá dịch vụ y tế tại bệnh viện Lê Lợi

[1299/SYT-KHTC - 18/03/2021] V/v kê khai giá dịch vụ y tế tại TTYT Tp Vũng Tàu

[2755/SYT-KHTC - 07/06/2021] Kê khai giá dịch vụ y tế tại trung tâm giám định y khoa

[1826a/SYT-NV - 04/04/2022] kê khai giá dịch vụ y tế tại pkđk Thiên nam

[3183/SYT-NV - 15/07/2022] kê khai giá dịch vụ y tế tại pkđk Thiên Nam

[5691/SYT-NV - 22/12/2022] kê khai giá dịch vụ y tế tại pkđk Thiên Nam

[890/SYT-KHTC - 30/03/2023] V/v kê khai giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Vũng Tàu

[1055/SYT-KHTC - 12/04/2023] V/v kê khai giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Vũng Tàu

[1068/SYT-KHTC - 12/04/2023] V/v kê khai giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Vũng Tàu

[2683/SYT-KHTC - 15/08/2023] V/v kê khai giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Bà Rịa

[3912/SYT-KHTC - 15/11/2023] V/v kê khai giá dịch vụ y tế theo Thông tư số 13/2023/TT-BYT tại Bệnh viện Bà Rịa

[4117/SYT-KHTC - 28/11/2023] V/v kê khai giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Bà Rịa

[4005/BVVT-TCKT - 29/12/2023] V/v kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu: Ngâm thuốc y học cổ truyền (Bệnh viện Vũng Tàu)

[650/SYT-KHTC - 29/02/2024] V/v kê khai giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2024