Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Danh sách tạm hoãn thực hành chuyên môn

Xin bác sĩ tạm hoãn thực hành chuyên môn tại bẹnh viện Bà Rịa (CV 1583/CV-TTYT ngày 16/12/2021)