Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
Luật Bảo vệ môi trường (số 72/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020)

Xem nội dung chi tiết tại đây