thông tin tài chính thông tin tài chính
Công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác quý I năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác quý 2 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu