Thanh toán không dùng tiền mặt Thanh toán không dùng tiền mặt
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ngọc Khánh tại buổi họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt

Xem nội dung chi tiết tại đây