Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Danh sách người hành nghề được phân công khám chữa bệnh lao

Danh sách người hành nghề được phân công khám chữa bệnh lao (Công văn 4372/SYT-NV ngày 29/09/2022 của Sở Y tế BRVT)

Danh sách người hành nghề được phân công khám chữa bệnh lao (Công văn 4854/SYT-NV ngày 25/10/2022 của Sở Y tế BRVT)

Danh sách người hành nghề được phân công khám chữa bệnh lao (Công văn 81/SYT-NV ngày 09/01/2023 của Sở Y tế BRVT)

Danh sách người hành nghề được phân công khám chữa bệnh lao (Công văn 186/SYT-NV ngày 27/01/2023 của Sở Y tế BRVT)

Điều chỉnh thông tin người hành nghề được phân công khám bệnh, chữa bệnh lao (CV số 638/SYT-NV ngày 10/03/2023)

Thông tin người hành nghề được phân công khám bệnh, chữa bệnh lao (CV số 2728/SYT-NV ngày 17/8/2023)

Thông tin người hành nghề được phân công khám bệnh, chữa bệnh lao (CV số 3017/SYT-NV ngày 11/9/2023)