Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Danh sách bác sĩ đã có CCHN được phép hành nghề khám chữa bệnh theo nguyên lý Y học gia đình

Lê Thị Yến (QĐ 60/QĐ-SYT ngày 18/01/2023)

Võ Kim Duy (QĐ 60/QĐ-SYT ngày 18/01/2023)

Trần Đình Bảo (QĐ 60/QĐ-SYT ngày 18/01/2023)

Hoàng Dương Bảo (QĐ 162/QĐ-SYT ngày 03/03/2023)

Nguyễn Đình Giáp (QĐ 162/QĐ-SYT ngày 03/03/2023)

Trương Thị Thu Hương (QĐ 162/QĐ-SYT ngày 03/03/2023)

Nguyễn Thị Thảo Ngân (QĐ 162/QĐ-SYT ngày 03/03/2023)

Phạm Thị Thùy Ngân (QĐ 162/QĐ-SYT ngày 03/03/2023)

Nguyễn Đặng Thái Sơn (QĐ 162/QĐ-SYT ngày 03/03/2023)

Đậu Đình Tài (QĐ 162/QĐ-SYT ngày 03/03/2023)