Hoạt động Hoạt động
Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ban chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chiều nay (01/02) ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh (Đề án 06/CP). Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng thời kiêm nhiệm Trưởng Ban của các Ban Chỉ đạo này. 

Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Minh Thông, Lê Ngọc Khánh; các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh theo Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

IMG_1122.JPG
Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo về kết quả, tiến độ thực hiện chương trình chuyển đổi số, ông Đỗ Hữu Hiền - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh cho biết, trong thời gian qua, Tỉnh đã xây dựng, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch triển khai chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin với nhiều mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể được đề ra, giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính dựa trên 3 trụ cột đó là: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số với tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội. Kết quả tính đến thời điểm hiện tại, toàn Tỉnh đạt tỷ lệ 53,6% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến (Vượt chỉ tiêu của UBQG về Chuyển đổi số giao cho tỉnh); hoàn thành 100% tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các hồ sơ phát sinh mới; hoàn thành việc hợp nhất Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và đưa vào vận hành kể từ ngày 10/10/2022 với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo quy định; hoàn thành việc xây  dựng cơ sở dữ liệu quản lý văn bằng giáo dục; 100% tỷ lệ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử; 70,3% tỷ lệ hộ nông dân sản xuất nông nghiệp có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; 95,52% tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng thông rộng; 82,52% tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh có tài khoản giao dịch tại ngân hàng (vượt chỉ tiêu do UBQG về CĐS giao tỉnh BR-VT đạt tỷ lệ 65-70%); 80% tỷ trọng thanh toán các khoản thu không dùng tiền mặt trong cơ sở giáo dục; đã thành lập 503/503 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh với hơn 3.000 thành viên.…

Bên cạnh những kết quả tích cực như nên trên vẫn còn các chỉ tiêu chưa đạt và cần nỗ lực trong thời gian tới như: tỷ lệ xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử chưa đạt 100%; tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số, hướng đến tỷ lệ 50% các doanh nghiệp nhỏ và vừa có website với tên miền .vn…

Đối với nhóm nhiệm vụ phát triển Đô thị thông minh, ông Đỗ Hữu Hiền cũng cho biết, theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh tại Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh, gồm 12 nhiệm vụ, dự án được giao cụ thể cho các sở, ngành, địa phương; trong đó có 4 nhiệm vụ thường xuyên sử dụng nguồn vốn ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm; 8 nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Đến nay, Tỉnh chỉ mới hoàn thành cơ bản 3 nhiệm vụ sử dụng vốn sự nghiệp; đã đưa vào triển khai thử nghiệm IOC tỉnh; hoàn thành thủ tục xin chủ trương đầu tư đối với 01 dự án đầu tư công; các dự án còn lại đang được rà soát, chuẩn bị trình thẩm định xin chủ trương hoặc chuyển đổi từ đầu tư công sang hình thức triển khai phù hợp.

1.2. Ong Hien So TTTT.jpg
Ông Đỗ Hữu Hiền - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tại cuộc họp

Về công tác triển khai Đề án 06/CP, ông Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP tỉnh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, toàn Tỉnh đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ mà chính phủ giao cho địa phương. Cụ thể như: số lượng thẻ căn cước công dân (CCCD) được đồng bộ với thẻ BHYT có hiệu lực để chữa bệnh bằng CCCD là 583.164 thẻ BHYT, đạt 58%. Đã triển khai tại 108/118 cơ sở khám chữa bệnh, đạt 91,5% việc sử dụng thẻ CCCD thay thế cho thẻ BHYT để phục khám chữa bệnh với 54.910 lượt khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD, kết quả tra cứu có dữ liệu đạt 65,3%; toàn tỉnh đã thực hiện cập nhật dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng 3.091.014 mũi tiêm, chiếm tỷ lệ 97,93%; tiếp tục làm sạch và cập nhật 260.132 mũi tiêm; đã ký 642.378 hộ chiếu vắc xin; đã thu nhận trên 1.091.847 hồ sơ cấp CCCD, trong đó Cục C06-Bộ Công an đã phê duyệt hồ sơ, cấp chuyển trả thẻ CCCD cho công dân 946.597 trường hợp, hiện còn 82.139 người chưa cấp/ 1.011.161 người thuộc diện cấp CCCD trên địa bàn, chiếm tỷ lệ 8,1%; đã thu nhận 210.790 hồ sơ cấp định danh điện tử mức 2 và 39.844 hồ sơ cấp định danh điện tử mức 1.

IMG_1123.JPG
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cho biết, trong thời gian qua, Tỉnh đã thực hiện được một số kết quả nhất định trong chuyển đổi số, nhưng vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt, đồng thời các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ cũng chưa đạt như kỳ vọng. Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải quan tâm, nắm bắt, bám sát các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác phối hợp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Các sở, ngành tiếp tục báo cáo các khó khăn vướng mắc gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 05/02/2023, trên cơ sở đó, Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu các sở, ngành, địa phương phải xây dựng Kế hoạch triển khai chuyển đổi số và các nhiệm vụ liên quan đến triển khai Đề án 06/CP gửi về Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh trước ngày 10/02/2023.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông thành lập Đoàn kiểm tra tất cả các sở, ngành, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tại các đơn vị; trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trong Quý I/2023. Công an tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP của Chính phủ theo lộ trình đề ra.

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/