thông tin tài chính thông tin tài chính
công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác quý 1 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xem nội dung chi tiết tại đây