Văn bản hành chính/ Văn bản Quy phạm pháp luật Văn bản hành chính/ Văn bản Quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND, về bãi bỏ Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây