Văn bản hành chính/ Văn bản Quy phạm pháp luật Văn bản hành chính/ Văn bản Quy phạm pháp luật
Quyết định 3419/QLD-ĐK về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 16/2023/TT-BYT ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây